اس ام اسسرگرمی

اس ام اس و جمله های فلسفی سال ۹۷

پیامک و جمله های فلسفی سال۱۳۹۷

در زندگی، غصۀ از دست دادن هیچ چیز را نخورید، چون وقتی یک درخت، برگی را از دست می دهد، برگی دیگر از قبل آمادۀ جایگزین شدن است. برخیز و به کرامت خدا امیدوار باش جملات زیبا در مورد زندگی زندگی بهشت است برای آنانی

نمایش جعبه نویسنده

Criteria 1 7.9
Criteria 29.1
Criteria 38
Criteria 49.5

عنوان

  • positive 1
  • positive 2
  • positive 3

معایب

  • negative 1
  • negative 2
  • negative 3

پاسخ دهید